1 edycja Silver Cat Championship!

Regulamin V Wewnętrznych zawodów Silver Cat Studio

 

                                                                                                     §1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia wydarzenia „V Wewnętrzne Zawody Studia Silver Cat” (zwanego dalej: „Zawodami”).

                                                                                                                                         §2 Organizator
Organizatorem Zawodów jest Pole Dance Studio Silver Cat, ul. Płk. Pil. Stefana Łaszkiewicza 2/LU2, 31-445 Kraków, e-mail: studiosilvercat@gmail.com, tel: 515 109 002.

§3 Cel zawodów
Celem zawodów jest popularyzacja dyscyplin akrobatyki powietrznej oraz wykonań poleart, polesport i exotic pole na przyrządach typu drążek pionowy oraz zachęcenie osób trenujących amatorsko do pokazania swoich umiejętności szerszemu gronu odbiorców.

                                                                                                                           §4 Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się 18 listopada 2023r. w Pole Dance Studio Silver Cat przy ul. Płk. Pil. Stefana Łaszkiewicza 2/LU2, 31-445 Kraków. Rozpoczęcie zawodów zaplanowane zostało na godzinę 11:00 (*godzina rozpoczęcia może ulec zmianie).

                                                                                                                                              §5 Kategorie

 1. Pole Sport 1
 2. Pole Sport 2
 3. Exotic pole poziom podstawowy
 4. Exotic pole poziom zaawansowany
 5. Pole Art

Opisy kategorii oraz listy wymaganych figur zawiera załącznik do niniejszego regulaminu:

https://docs.google.com/document/d/1OE64O_sAu08OejRrou5a-JQNTqE8bss8_xjnSmFADZc/edit?usp=sharing

                                                                                                                                         §6 Zgłoszenia

1. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania filmu kwalifikacyjnego nie dłuższego niż 1,5 min, który musi stanowić ciągłość nagrania i przesłanie go do Organizatora w wyznaczonym terminie. Termin nadsyłania zgłoszeń do 31.07. 2023r. godzina 23:00

Termin nadsyłania filmów kwalifikacyjnych do 19.08.2023r. godzina 23:00

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres studiosilvercat@gmail.com.

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/1Rd5UYRgFyUOK52RnUZ2f5W25zRU7sdPULXU3Uqk8SjU/prefill

2. Udział w zawodach jest odpłatny. Kandydaci dokonują wpłaty wpisowej 200 zł na poczet nielimitowanych wejść na salę open do dnia zawodów.

Płatność należy uiścić w ciągu 5 dni od otrzymania potwierdzenia od organizatora o wpisaniu na listę zawodników, nie później niż do dnia 25.08.2023 w recepcji szkoły lub przelewem na konto bankowe:

LensPerience Joanna Janczur

67 1160 2202 0000 0003 7052 7473

W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska uczestnika i kategorii. W przypadku przelewu znaczenie ma data wpływu na konto Organizatora.

3. Opłata jest bezzwrotna. W przypadku rezygnacji opłata nie jest zwracana, wyjątkiem jest kontuzja uniemożliwiająca przygotowanie się do zawodów potwierdzona na piśmie przez lekarza lub fizjoterapeutę.

4. Organizator ma prawo zmiany wybranej kategorii na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz filmu kwalifikacyjnego
i przeniesienia do innej grupy.

5. Głównymi elementami oceny Komisji kwalifikacyjnej oglądającej nadesłane filmy będą aspekty artystyczne i pomysłowość, wyrażanie emocji, trudność i poziom wykonywanych figur.

6. Organizator poda informację o podjętej decyzji przez komisję poprzez jej opublikowanie oraz informacje mailową do każdego
z uczestników do dnia 21.08. 2023 r. Lista zawodników zostanie opublikowana na instagramie @silver_cat_studio.

7. Zakwalifikowani uczestnicy do zawodów zobowiązani są do przesłania tytułu i wykonawcy muzyki na adres mailowy organizatora lub wiadomości sms najpóźniej tydzień przed zawodami.

                                                                                                                                         §7 Dyskwalifikacja

Dyskwalifikacja Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za niestosowanie się do regulaminu lub zaleceń organizatora.

                                                                                                                                    §9 Komisja oceniająca

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu zawodów Organizator powoła trzyosobową komisję sędziowską decydującą o wynikach zawodów.

                                                                                                                     §10 Rozstrzygnięcie zawodów i nagrody

Organizator przewiduje wyróżnienia dla uczestników zawodów w każdej kategorii oraz nagrody dla zwycięzców, które zostaną wręczone publicznie podczas gali finałowej. Decyzja komisji co do wyboru nagrodzonych uczestników jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Zwycięzcy Zawodów zostaną wyłonieni w trakcie Finału przez Komisję Oceniającą na podstawie największej liczby zdobytych punktów.

                                                                                                                      §11 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychzdnia27kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika zawodów jest Pole Dance Studio Silver Cat, Ul. Płk. Pil. Stefana Łaszkiewicza 2/LU2, 31-446 Kraków, NIP: 6751646409.
 2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
  d) żądania usunięcia danych, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– wniesiono sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

– osoby te kwestionują prawidłowość danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.

 1. Uczestnik zawodów ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zawodach sportowych.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  §
  12 Postanowienia końcowe
 1. Przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym niezwłocznie powiadomi uczestników zawodów sportowych.
 1. W sprawach spornych dotyczących interpretacji Regulaminu decyzję podejmuje Organizator.
 2. Za prywatne rzeczy uczestników, zniszczone lub zgubione w trakcie trwaniezawodów, Organizator nie odpowiada.