Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanym RODO, podajemy podstawowe informacje w tym zakresie. Sposób w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe nie ulega zmianie, ale chcemy wyjaśnić, co w praktyce oznacza dla Ciebie RODO.

1. Co to jest RODO?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dokument unijny, który stosujemy od 25 maja 2018 r. RODO reguluje zasady postępowania z danymi osobowymi w całej Unii Europejskiej. Tak jak dotychczas, potrzebujemy Twoich danych, aby zrealizować złożone przez Ciebie rezerwacje. Celem RODO
jest zapewnienie większej kontroli nad przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku
z wprowadzeniem działalności gospodarczej jest Pole Dance Studio Silver Cat z siedzibą
w Krakowie przy ul. Płk. pil. Stefana Łaszkiewicza 2 LU2, 31-445 Kraków, NIP 675-164-64-09, REGON 380326744, adres strony internetowej: www.silvercatstudio.pl;
Inspektorem danych osobowych u Administratora jest właściciel obiektu – Joanna Janczur, we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować się z inspektorem poprzez:

 • adres e-mail: recepcja@silvercatstudio.pl
 • telefonicznie pod numerem: +48 515 109 002
 • formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: www.silvercatstudio.pl
 • pisemnie na adres siedziby obiektu Pole Dance Studio Silver Cat (adres: Ul. płk. pil. Stefana Łaszkiewicza 2/LU2, 31-445 Kraków, Polska).

3. Gdzie są przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywane są przez:

 • WODGURU, tj. Tomasz Szadkowski (administrator systemu rezerwacji online) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Szadkowski WODGURU, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której główne miejsce wykonywania znajduje się w Poznaniu (61-019) przy ul. Wiejskiej 8/20, posiadający numer NIP: 673-184-73-52, numer REGON: 365182946;
 • Kancelarię Doradztwa Podatkowego Anna Nawrot, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krowoderskiej 58/7, 31-158 Kraków, NIP: 657-135-02-74;
 • Pole Dance Studio Silver Cat z siedzibą w Krakowie przy płk. pil. Stefana Łaszkiewicza 2/LU2, 31-445 Kraków, NIP 868-179-38-49, REGON 122427959.

4. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?

Dane osobowe to wszystkie informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną. Nasz obiekt przetwarza dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, oraz adres e-mail. Prosimy Cię o podanie tych danych podczas dokonywania rejestracji w systemie WODGURU.

5. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim dlatego, aby zrealizować złożone przez Ciebie rezerwacje online. Podanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dobrowolne,
ale niezbędne do wykonania przez nas usługi.
Twoje dane służą nam także do skontaktowania się z Tobą w celu przekazania bieżących informacji, potwierdzaniu oraz anulowaniu zajęć, zmianach w grafiku oraz poinformowaniu Cię o wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem obiektu.
Twoje dane zbieramy także w celach marketingowych, aby informować Cię o nowościach, promocjach, konkursach oraz organizowanych przez nas wydarzeniach. Robimy to na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Podanie danych osobowych w takiej sytuacji również jest dobrowolne. Nasz Newsletter będzie wysyłany do momentu cofnięcia przez Ciebie udzielonej nam na to zgody.

Umożliwiamy także skontaktowanie się z administratorem poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej obiektu. Przetwarzamy dane osobowe w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania.
W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego obiektu, mamy jeszcze kilka innych obowiązków, do których niezbędne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych, w szczególności podatkowych i księgowych. W celu realizacji tych obowiązków (m. in. przy wystawianiu faktur) powierzamy Twoje dane innym podmiotom (tzw. podmiotom przetwarzającym), m. in. Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Zapewniamy, że podmioty z którymi współpracujemy, również przestrzegają zasadach ochrony danych osobowych wynikających z RODO.
Dane mogą także być przekazane w ramach obowiązków ustawowych i prawnych stosownym urzędom lub organom ścigania w przypadku naruszenia prawa po okazaniu przez służby odpowiedniego nakazu/upoważnienia.

6. Jakie prawa przysługują Ci zgodnie z RODO?

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – na tej podstawie administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie
 • prawo do sprostowania – administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nieustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych
  (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych)
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane
  są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno
  po stronie administratora, jak również tego innego podmiotu
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych
  lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia) sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Stosujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres.
W szczególności usuwamy dane osobowe, gdy:

 • nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli przetwarzaliśmy dane, aby realizować usługę)
 • upłyną terminy, które wynikają z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości)
 • osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);
 • osoba, której dane dotyczą, skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes PDS Silver Cat jako administratora)

8. Zapewniamy Cię, że:

 • dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO, w sposób rzetelny i przejrzysty
 • dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i są przetwarzane tylko w zakresie zgodnym z tymi celami
 • dostęp do danych osobowych posiada pisemnie uprawniony personel obiektu, który korzysta systemu WODGURU jako współpracownik
 • dokładamy najwyższej staranności, by dane osobowe, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne
 • dane osobowe są przechowywane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane
 • dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i technologicznych

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Za jego przykład można podać automatyczne odrzucenie elektronicznego wniosku kredytowego czy elektroniczne metody rekrutacji bez interwencji ludzkiej. Profilowanie oznacza więc dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

10. O czym należy pamiętać?

 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona poprzez dokonanie rezerwacji w systemie WODGURU
 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług obiektu PDS Silver Cat
 • w przypadku odmowy podania danych osobowych niemożliwe jest skorzystanie z usług obiektu PDS Silver Cat
 • w każdej chwili przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w innych celach niż wskazane w punkcie 5. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Newsletter

Twoje dane zbieramy m. in. w celach marketingowych, aby informować Cię o nowościach, promocjach, konkursach oraz organizowanych przez nas wydarzeniach. Robimy to na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody poprzez zalogowanie się do systemu WODGURU. Podanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dobrowolne. Nasz newsletter będzie wysyłany do momentu cofnięcia przez Ciebie udzielonej nam na to zgody.
Aby cofnąć zgodę na newsletter, należy wejść na dowolnego maila wysłanego z systemu WODGUGU, na skrzynkę mailową zarejestrowaną przez Ciebie i kliknąć na „ANULUJ SUBSKRYPCJĘ” na samym dole maila. System nie będzie wysyłał już newslettera. Pamiętaj, że usuwając się z newslettera, stracisz dostęp do bieżących informacji z życia obiektu.

12. Formularz kontaktowy na stronie internetowej

Administrator zapewnia na stronie internetowej możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytanie. Dane osobowe, które należy podać w formularzu kontaktowym to imię oraz adres e-mail. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi pytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe, jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi pytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

13. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.

14. Zmiana polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Wszelkie pozostałe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności, która znajduje się na recepcji obiektu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, zachęcamy do kontaktu z nami.